Obchodní podmínky

Provozovatelem tohoto obchodu a současně stranou označenou jako prodávající je:

CALIMEN s.r.o.
IČO: 03492419
DIČ: CZ03492419
E-MAILinfo@californiadreams.cz

 

 1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti CALIMEN s.r.o. (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou osobou (dále jen „kupující“).

Reklamační řád a obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího při prodeji vstupenek na kulturní či jiné akce (dále jen „Akce“) prostřednictvím internetového obchodu provozovaného na této webové stránce californiadreams.cz. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy uzavřené mezi kupujícím a prodejcem.

 

 1. Prodej vstupenek, cena a poplatky

Prodej vstupenek je realizován prostřednictvím internetového obchodu. Cena uvedená u vstupenky je konečná. O aktuální ceně vstupenek rozhoduje pořadatel dané akce.

 

 1. Zrušení objednávky

Z důvodu uvedeného v ust. § 1837, písm. j) občanského zákoníku nelze od nákupu vstupenky odstoupit postupem podle § 1829 občanského zákoníku (odstoupení do 14 dnů bez uvedení důvodu), neboť se v daném případě jedná o smlouvu o využití volného času a plnění (účast na Akci, k němuž vstupenka opravňuje) je poskytováno v určeném termínu nebo době.

 

 1. Reklamační řád

Zaplacené vstupné ani jakékoliv jiné částky, které zaplatíte v souvislosti s nákupem vstupenek, se nevrací.

Zakoupená vstupenka se nevyměňuje. V případě poškození, zničení, ztráty nebo odcizení vstupenky vám nebude vstupenka nahrazována novou a nebude vám poskytnuta žádná náhrada.

Společnost CALIMEN s.r.o. nenese odpovědnost za vstupenky zakoupené mimo oficiální a smluvené internetové obchody a portály. Vstupné za takto zakoupenou vstupenku nebude ze strany CALIMEN s.r.o. refundováno.

V případě, že ze strany pořadatele dojde k úplnému zrušení Akce, bude kupující, který společnosti CALIMEN s.r.o. poskytl svůj kontakt (e-mail) prostřednictvím tohoto kontaktu vyrozuměn o tom, že akce je zrušena. Společnost CALIMEN s.r.o. nenese vůči kupujícímu žádnou odpovědnost, pokud jej nebude možno prostřednictvím tohoto kontaktu včas zastihnout anebo pokud kupující obdrží včas odeslané vyrozumění o zrušení Akce se zpožděním.

Dojde-li ze strany pořadatele k úplnému zrušení Akce, bude společnost CALIMEN s.r.o. vracet vstupné pouze do výše aktuální ceny zakoupené vstupenky. To platí pouze v případě, že pořadatelem je společnost CALIMEN s.r.o.

V případě, že dojde k úplnému zrušení Akce z důvodu nezávislého na vůli Pořadatele v důsledku vyšší moci (např. přírodní katastrofy, epidemie, rozhodnutí orgánu veřejné moci), zaplacené vstupné ani jakékoliv jiné částky, které zaplatíte v souvislosti s nákupem vstupenek, se nevrací.

 

 1. Změny termínu a programu akce

Prodávající si na pořádané akce vyhrazuje právo na změnu programu, termínu a místa konání. Nákupem vstupenky bere kupující toto právo prodávajícího na vědomí. O provedených změnách pořádané akce budou kupující neprodleně informováni.

 

 1. Závěrečná ustanovení

Obchodní podmínky jsou platné od 1. 1. 2020.

Prodávající je oprávněn kdykoliv změnit tyto obchodní podmínky.

Pokud by bylo některé ustanovení těchto Obchodních podmínek neplatné, zůstává platnost ostatních ustanovení nedotčena.

Veškerá ustanovení těchto obchodních podmínek a reklamačního řádu a smluvní vztah mezi kupujícím a prodávajícím se řídí českým právním řádem.

 

— —​

 

Informace o zpracování osobních údajů (GDPR)

CALIMEN s.r.o., si Vás dovoluje informovat, že provádí zpracování Vašich osobních údajů za následujících podmínek:

 

 1. Kdo zpracovává Vaše osobní údaje?

Správcem osobních údajů je: CALIMEN s.r.o., Koněvova 2452/233, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha (dále jen „správce“). Při zpracovávání osobních údajů se řídíme příslušnými právními předpisy, zejména obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a příslušnými vnitrostátními předpisy upravujícími zpracování osobních údajů.

Kontaktovat nás můžete dopisem zaslaným na adresu našeho sídla nebo prostřednictvím emailu na info@californiadreams.cz.

 

 1. Jak a proč jsou Vaše osobní údaje zpracovávány?

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem rezervace a prodeje vstupenek. Osobní údaje, které zpracováváme za účelem rezervace a prodeje vstupenek, zpracováváme pro účely uzavření nebo plnění smlouvy s Vámi. Správce zpracovává osobní údaje po dobu nezbytnou k naplnění účelu zpracování. Při zpracovávání Vašich osobních údajů pro výše uvedené účely nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani profilování. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.

Zpracováváme osobní údaje, které jsme získali přímo od Vás.

 

 1. Komu dalšímu poskytujeme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje předáváme ke zpracování pouze svými smluvním partnerům za účelem realizace činností souvisejících s výše popsaným účelem zpracování. Se všemi smluvními partnery máme uzavřeny zpracovatelské smlouvy chránící Vaše údaje před zneužitím.

 

 1. Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení Vašich osobních údajů. K osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

 1. Jaká máte práva k Vašim osobním údajům?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům, které zpracováváme, máte následující práva, která vůči nám jako správci můžete uplatnit:

 • právo získat potvrzení o (ne)zpracovávání Vašich osobních údajů a na přístup k osobním údajům, které se Vás týkají a které zpracováváme;
 • právo na opravu nebo doplnění Vašich osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné;
 • právo na výmaz nebo omezení zpracovávání Vašich osobních údajů, pokud jsou splněny podmínky dané právními předpisy;
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají;
 • právo na přenesení Vašich osobních údajů k jinému správci.

Svá práva můžete uplatnit písemným podáním doručeným na adresu sídla správce, případně e-mailem zaslaným na: info@californiadreams.cz.